Mark Steinmetz: Carey, Farmington, Georgia, 1996

auction link