Hank Willis Thomas: Unbranded: A Century of White Women, 1915-2015